Ընթացիկ հաշիվ
AMD USD EUR
220303350676000 220303350353001 220303350353002

Առաքելություն

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

2.1 Հիմնադրամի ստեղծման նպատակն է`
- նպաստել Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի օլիմպիական խմբակների աշխատանքներին,
- աջակցել Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցին:
2.2 Հիմնադրամի գործունեության ուղղություններն են`
- օժտված երեխաների բացահայտում և նրանց հետ համակարգված աշխատանքի կազմակերպման աջակցում,
- տարբեր տիպի օլիմպիադաներին երեխաների մասնակցության աջակցում,
- աջակցել դպրոցի առաջընթացն ապահովող նորարարական ծրագրերի իրականացմանը,
- գիտաժողովների, դասախոսությունների կազմակերպում,
- առարկայական օլիմպիադաներին վերաբերող գրականության հրատարակում,
- օլիմպիական խմբակերի ղեկավար-ուսուցիչների վերապատրաստում,
- առարկայական խմբակների, այդ թվում միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցող ՀՀ թիմերի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում և աջակցում,
- շենքային պայմանների, լաբորատորիաների /ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության/, ինժեներական, ռոբոտատեխնիկայի և համակարգչային կաբինետների նյութատեխնիկական բազայի բարելավում,
- Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական մարմինների ու կազմակերպությունների, տեղական, արտասահմանյան և միջազգային նույնանման նպատակ հետապնդող կազմակերպությունների և անհատ անձանց հետ համագործակցություն:
2.3 Հիմնադրամի գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդասիրության, հանրամատչելիության, ազգային և համամարդկային արժեքների զուգորդման, անձի ազատ զարգացման, ինքնավարության ու կրթության աշխարհիկ բնույթի սկզբունքների վրա:
2.4 Հիմնադրամը՝
2.4.1 մշակում է Հիմնադրամի սոցիալական զարգացման և կատարելագործման ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրեր, ձեռնարկում է միջոցառումներ դրանց իրագործման ուղղությամբ.
2.4.2 ապահովում է կայուն նյութատեխնիկական բազա՝ կազմավորում ուսուցման արդի պահանջներին բավարարող լաբորատոր կաբինետներ, դասասենյակներ, ձեռք բերում նորագույն, այդ թվում՝ համակարգչային տեխնիկական սարքավորումներ.
2.4.3 ձեռնարկում և իրականացնում է միջոցառումներ միջազգային օլիմպիադաների ՀՀ թիմերի հանգստի կազմակերպման ուղղությամբ.
2.4.4 համագործակցում և փոխաջակցության կապեր է հաստատում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների, ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը հովանավորող հիմնարկ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, գործարար անձանց, ինչպես նաև օտարերկրյա միջազգային կազմակերպությունների հետ:

Ավելին

Կանոնադրություն

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 «Ֆիզմաթ դպրոցի բարեկամ» բարեգործական հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ), հիմնադրի կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը հետապնդում է գիտակրթական և այլ հանրօգուտ նպատակներ:
1.2 Իր գործունեության ընթացքում հիմնադրամը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, ՀՀ օրենսդրությամբ, «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքով, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով, «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ:
1.3 Հիմնադրամի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի՝ Հայկազն Սարիբեկի Նավասարդյանը (անձնագիր՝ AS 0592895, տրված 03.05.2019թ., 001-ի կողմից, հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ 2001570376, հաշվառման հասցեն՝ ք.Երևան, 0060, Ավան, Դ.Վարուժան թաղ., 8 շ., բն. 31):
1.4 Հիմնադրամի հիմնադիրը իրավունք չունի միջամտել Հիմնադրամի գործունեությանը, եթե նրա ներկայացուցիչը չի հանդիսանում հոգաբարձումների խորհրդի անդամ:
1.5 Հիմնադրամի անվանումն է հայերեն ` «Ֆիզմաթ դպրոցի բարեկամ» բարեգործական հիմնադրամ ռուսերեն` Благотворительный фонд ,,Друзья школы физмат,, անգլերեն` ,,Physmath school friends,, Charitable foundation
1.6 Հիմնադրամի գտնվելու վայրի և էլեկտրոնային փոստի հասցեներն են` 0060, Հայաստանի Հանրապետություն , ք.Երևան, Ավան, Դ.Վարուժան թաղ., 8շ., բն.31, foundfmd@gmail.com:

Ավելին
Հոգաբարձուներ

Հայկազն Նավասարդյան

Հովիկ Մուսայելյան

Մանուկ Մկրտչյան

Արամ Փախչանյան

Լևոն Թովմասյան

Արման Սարգսյան

Գագիկ Գրիգորյան

Մեխակ Հայրապետյան

Հայկ Բայրամյան

Դավիթ Բաղդասարյան